Podstawowe regulacje prawne działalności kredytowej banku

Kredyty to niezwykle obszerny temat, jednak kluczową kwestię odgrywają w tym przypadku akty prawne, których znajomość okazuje się w obecnych czasach niezwykle ważna. Z jakimi zatem ustawami warto się zapoznać przed rozpoczęciem starań o uzyskanie kredytu?

Prawo bankowe

Podstawowym dokumentem prawnym regulującym działalność kredytową jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W dokumencie tym kredytom został oddany cały piąty rozdział, który zatytułowany jest „Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań”. Ustawa normuje przede wszystkim kwestie związane z umową kredytową i tym, co powinna w szczególności określać, ponadto wyjaśnia znaczenie zdolności kredytowej i dostarcza informacji dotyczącej utworzenia przez banki konsorcjum bankowego. Akt prawny nakłada na banki pewne ograniczenia, które dotyczą limitu koncentracji zaangażowań określaną co najmniej raz w roku przez zarząd banku. Innym bardzo ważnym ograniczeniem zawartym w ustawie jest zakaz udzielania kredytów na korzystniejszych warunkach m.in. pracownikom banku czy też swoim akcjonariuszom. W jedenastym rozdziale wiele uwagi poświęcono nadzorowi bankowemu, który jest sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa o kredycie konsumenckim

Drugim bardzo istotnym aktem prawnym zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorcy jest Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która reguluje przede wszystkim zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego. Zgodnie z art. 3 tejże ustawy: „Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi ”. Została ona wprowadzona po to, aby uchronić konsumentów przed nieuczciwością ze strony banków, które wprowadzały w błąd kredytobiorców, np. w reklamach oferowały niski koszt kredytu, co w rzeczywistości nie było prawdą. W ustawie tej szczegółowo unormowano takie kwestie jak zawartość umowy kredytowej czy warunki jego spłaty. Ustawa wprowadziła także czternastodniowy termin odstąpienia od umowy przez konsumenta bez podania przyczyny.

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich

Kolejnym bardzo ważnym dokumentem prawnym jest Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawa określa przede wszystkim, kto ma prawo do otrzymania pożyczki i kredytu studenckiego, z jakich środków i w jakiej maksymalnej kwocie jest on udzielany oraz na jaki okres zawierana może być umowa. Dosyć istotny jest również zapis dotyczący wysokości odsetek spłacanych przez dłużnika, których wysokość wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej NBP oraz możliwość częściowego lub całkowitego umorzenia zaciągniętego zobowiązania.